LOGO

Par mums

Produkti

Projekti

Saites

RUEN
Meklēšana
Jaunumi
Prezentācijas
Projekti

Pilsētas ūdensapgādes automatizētā vadības sistēma  

ZRA “ELLAT”- Latvijā lielākais automatizācijas līdzekļu ražotājs ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumiem. Lielā darba pieredze un augstā speciālistu kvalifikācija ļauj veikt darbus atbilstoši mūsdienu prasībām ar optimālām izmaksām. Efektīvai vadības un kontroles uzdevumu risināšanai ZRA “ELLAT” piedāvā sistēmu, kurai nav analogu un kas sevi ir jau pierādījusi Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Jūrmalas, Valmieras, Aizkraukles un Rīgas pilsētu uzņēmumos. ZRA “ELLAT” ir uzkrājusi lielu pieredzi dažādu komunālās saimniecības nozaru objektu automatizācijā. Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu automatizācijas darbi veikti visos Latvijas rajonos. ZRA “ELLAT” ir Latvijā lielākais komunālās saimniecības automatizācijas līdzekļu ražotājs; tai ir sava ražošanas bāze gan elektronisko iekārtu, gan mehānisko mezglu un ierīču ražošanai.

Sistēma nodrošina informācijas savākšanu no vadības objektiem, tās analīzi un vadības signālu formēšanu gan automātiskā režīmā, gan pēc operātora pieprasījuma.

Pilsētas ūdensapgādes vadības sistēmas ļauj samazināt elektroenerģijas izmantošanu par 10 –15 procentiem, samazināt zudumus, kas saistīti ar avārijām, operatīvi reaģēt uz straujām ūdens patēriņa izmaiņām, samazināt apkalpošanas un bojājumu noteikšanas izdevumus. Tipiskākās apakšsistēmas ir:
• Apsardzes signalizācija
• Pilsētas ūdensvada spiediena kontrole
• Objektu temperatūras kontrole
• Avārijas situāciju kontrole
• Statistikas datu analīze
• Ūdens uzskaite
• Elektroenerģijas uzskaite
• Sūkņu aizsardzība

Sakari starp objektiem var tikt nodrošināti pa radio, pa ESM vai izdalītajām līnijām, pa spēka tīkliem.

Visi ZRA “ELLAT” ražojumi atbilst LR TN, tiem ir metroloģiskais sertifikāts, un tie var tikt izmantoti komercuzskaitei.
Darbi, ko veic ZRA “ELLAT” ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos

Artēzisko aku automatizācija un elektroapgāde

Pilsētu ūdensapgāde sākas ar artēziskajām akām. Artēzisko aku darba automatizācijai tiek ražota ūdensņemšanas automatizētā vadības sistēma. Sistēmas sastāvā ietilpst sūkņu agregātu vadības panelis, dispečera darba vietas personālā ESM, līdzekļi sakaru nodrošināšanai starp objektiem un vadības programma. Sūkņu kontroles sistēma (SKS) ļauj iegūt informāciju par sūkņu stāvokli, tā barošanas elektrotīklu, uztur sūkņu stacijas mikroklimatu, nolasa rādījumus no uzskaites un spiediena nodrošināšanas iekārtām. SKS nodrošina sūkņu visu veidu elektroaizsardzību un objektu apsardzes signalizāciju. Ar dispečeru tiek nodrošināti radiosakari. Piegādes komplektā ietilpst SCADA sistēma un sūkņu agregātu darba analīzes programmas.

Vienlaicīgi ar sistēmas montāžas darbiem tiek veikta arī sistēmas elektromontāža – novecojušo alumīnija kabeļu, ievada paneļu, apkures iekārtu nomaiņa, apsardzes signalizācijas un uzskaites iekārtu uzstādīšana.

Sūkņu agregātu automatizētā kontroles un vadības sistēma SKS

Ņemot vērā iepriekšējo paaudžu telemehānikas līdzekļu ekspluatācijas pieredzi, speciāli ūdensapgādes uzņēmumiem izstrādāta un sērijveidā tiek ražota sūkņu iekārtu darba kontroles sistēma.

Pirmo reizi vienā konstruktīvā apvienoti sakaru līdzekļi, kuros tiek izmantotas barošanas līnijas, radiomodēmi un vadu sakaru līdzekļi, jaudas atslēgšanas bloķēšanas shēmas, kas ļauj strauji samazināt montāžas laiku un vienkāršot skaņošanas un apkalpošanas procesus.

SKS nodrošina sūkņu aizsardzību no pieslēgšanās nepilnai fāzei, maksimālo strāvas aizsardzību, sūkņa distanciālu vadību – pēc komandām, kas saņemtas pa izmantojamiem sakaru kanāliem, vai lokāli – pēc līmeņa vai spiediena devēja, vai tieši pēc pulksteņa signāliem, pārraidot pa sakaru kanālu informāciju par fāzu strāvu un spriegumu lielumiem, informāciju, kas saņemta no izlietotā daudzuma mērītāja, temperatūras devēja, apsardzes un avārijas signalizācijas devēja, datus par sūkņa stāvokli.

Lai nodrošinātu ūdens padevi aukstajā gadalaikā, telpās paredzēta automātiska uzdotās temperatūras uzturēšana ( vadot 15 kW sildītāja darbu ).

Visi parametri tiek atspoguļoti uz LCD tablo. Visiem parametriem lokāli vai distanciāli var tikt uzdotas regulēšanas robežas.

SKS kompleksa montāžas skapī ietilpst 200 kW magnētiskais palaidējs un automātiskais slēdzis, atbilstoši katram sūknim, strāvas transformātori un savienojuma vadi.

Atdzelzošana

Lai ūdeni atbrīvotu no izšķīdušās dzelzs, tiek izmantotas atdzelzošanas stacijas. Ūdens pacēluma un ūdens sagatavošanas automatizācijas kompleksais risinājums paredz atdzelzošanas stacijās pielietot tipveida lokālo kontrolleru ar progresīviem indikācijas un sakaru līdzekļiem. Šādā veidā tiek panākta šo staciju ieslēgšana kopējā SCADA sistēmā.

Otrā un trešā pacēluma sūkņu staciju un rezervuāru automatizācija un elektroapgāde

Darba spiediena nodrošināšanai pilsētas ūdensvadā un ausgstceltņu pēdējos stāvos paredzētas otrā un trešā pacēluma sūkņu stacijas. Sūkņu darba ekonomisks režīms tiek panākts, uzstādot frekvenču pārveidotājus. Vadības sistēmas pamata funkcijas, kas noved pie sūkņu darba optimizācijas, ietver arī sūkņu ieslēgšanas kārtības nodrošināšanu, rezerves pieslēgšanu, darba nodrošināšanu pēc vairākiem spiediena režīmiem – katram diennakts laikam, frekvenču pārveidotāja darba kontroli un sūkņu elektrisko parametru nodrošināšanu. Lai automatizētu otrā pacēluma sūkņu stacijas darbu, tiek ražota sūkņu agregātu vadības stacija. Darba kontroli realizē sūkņu agregātu vadības sistēma SAVS - Ū. Stacijas sastāvā ietilpst frekvenču pārveidotājs, komutācijas aparatūra, kontrolleris un sakaru līdzekļi sakariem ar dispečercentru. Kontrolleris ļauj ieprogrammēt sūkņu darba kārtību, kā arī regulēšanas režīmus. Vienlaicīgi ar vadības stacijas montāžu, tiek veikti arī elektromontāžas darbi - novecojušo alumīnija kabeļu, ievada paneļu, apkures iekārtu nomaiņa, apsardzes signalizācijas un uzskaites iekārtu uzstādīšana.

Kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) automatizācija un elektroapgāde

Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) kalpo notekūdeņu pārsūknēšanai uz attīrīšanas iekārtām. Galvenā prasība KSS automātikas iekārtām ir visaugstākās pakāpes drošība un iespēja strādāt agresīvā vidē, kas tiek panākts, pielietojot progresīvu shēmtehiku un visaugstākās kvalitātes komplektējošos elementus. Vadības stacija nodrošina KSS darbu automātiskā režīmā, izmantojot līmeņa devējus, vai arī strādājot pēc SCADA sistēmas dispečera komandām. KSS darba kontroli realizē sūkņu agregātu vadības sistēma SAVS - K. Vadības stacija nodrošina sūkņu pieslēgšanas kārtību, rezerves pieslēgšanu, sūkņu darba un elektrisko parametru kontroli un pārsūknēto notekūdeņu uzskaiti, aizbīdņu vadību, sakarus ar dispečercentru un apsardzes signalizāciju. Stacija tiek iekļauta kopējā SCADA sistēmā. Stacijas sastāvā ietilpst frekvenču pārveidotājs (pēdējā stacijā pirms attīrīšanas iekārtām), komutācijas aparatūra, kontrolleris un sakaru līdzekļi sakariem ar dispečercentru. Kontrolleris ļauj ieprogrammēt sūkņu darba kārtību, kā arī regulēšanas režīmus un notekūdeņu daudzumu. Vienlaicīgi ar vadības stacijas montāžu, tiek veikti arī elektromontāžas darbi - novecojušo alumīnija kabeļu, ievada paneļu, apkures iekārtu nomaiņa, apsardzes signalizācijas un uzskaites iekārtu uzstādīšana.

Attīrīšanas iekārtu automatizācija un elektroapgāde

Attīrīšanas iekārtas kalpo pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai. Sarežģītais attīrīšanas process prasa automatizācijai pielietot SCADA sistēmu. Šī prasība tiek realizēta, izmantojot industriālos PC, kas ļauj nodrošināt attīrīšanas tehnoloģijas vizualizāciju tieši tehnoloģiskā cikla objektos. Šāds risinājums ļauj panākt augstu automatizācijas līmeni un efektīvi izmantot tehnoloģijas kontroles mērierīces – skābekļa devējus, duļķu mērītājus u.t.t. Šāda sistēma vienkārši integrējas kopējā SCADA sistēmā. Lai automatizētu attīrīšanas iekārtas, izveidots un tiek ražots vadības iekārtu komplekss visiem tehnoloģiskiem procesiem – mitro nogulšņu atsūknēšanai, aerotanku ventilātoru darbināšanai, aktīvo dūņu atgriešanai, sekundāro nosēdbaseinu darba kontrolei u t.t. Vienlaicīgi ar vadības stacijas montāžu, tiek veikti arī elektromontāžas darbi - novecojušo alumīnija kabeļu, ievada paneļu, apkures iekārtu nomaiņa, apsardzes signalizācijas un uzskaites iekārtu uzstādīšana.
Visi ūdensapgādes, ūdenssadales, notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas tehnoloģiskie procesi tiek realizēti ar augstākā līmeņa programmām (SCADA sistēmas un analīzes programmas), visas vadības iekārtas tiek komplektētas ar primāriem devējiem un sakaru līdzekļiem (radio un vadu), kas ļauj radīt visiem tehnoloģiskajiem procesiem centralizētu vadības sistēmu ar kopēju dispečercentru. Visiem ražojumiem tiek dota 3 gadu garantija.
Pašlaik Latvijas teritorijā ir automatizēti vairāk kā 200 ūdenssaimniecības objekti, bet dažādās saimniecības nozarēs kopā – vairāk kā 500.


E-MAIL
Tel. +371 67316734, FAX +371 67316733
Copyright © 2001-2012